Legal

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA SAMSUNG KNOX

Ngày có hiệu lực: 01 tháng 07 năm 2023

 

Samsung Electronics Co., Ltd. (sau đây gọi tắt là “Samsung”, “Samsung Electronics”, hoặc “chúng tôi”), có trụ sở tại 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Cộng hòa Hàn Quốc hiểu rằng quyền riêng tư rất quan trọng đối với khách hàng, nhân viên và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng đưa ra sự rõ ràng về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này cung cấp một tổng quan về các thực hành thông tin của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân được thu thập thông qua Samsung Knox ("Dịch vụ Kinh doanh").

Chính sách Quyền riêng tư này có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh các thay đổi trong thực hành thông tin cá nhân của chúng tôi liên quan đến Dịch vụ Kinh doanh hoặc các thay đổi trong pháp luật áp dụng. Chúng tôi sẽ thể hiện ở đầu Chính sách Quyền riêng tư này khi nó được cập nhật gần nhất. Nếu chúng tôi cập nhật Chính sách Quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thông báo trước về các thay đổi chúng tôi xem là quan trọng bằng cách đặt thông báo trên Dịch vụ Kinh doanh hoặc gửi email cho bạn, nếu phù hợp.

Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?

Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại thông tin cá nhân khác nhau, bao gồm cả dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn theo định nghĩa của luật pháp Việt Nam (“Luật áp dụng”) liên quan đến Dịch vụ Kinh doanh.

Ví dụ:

 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, quốc gia và chi tiết liên hệ, chức danh công việc và chức vụ, công ty, chi tiết đăng ký, thông tin về thiết bị được quản lý (như IMEI, số sê-ri, tên kiểu máy) và bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi hoặc cung cấp cho chúng tôi;
 • Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng Dịch vụ Kinh Doanh, bao gồm thời gian và thời lượng sử dụng của bạn; thông tin được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn; và thông tin về cài đặt thiết bị của bạn;
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn hoặc người sử dụng lao động của bạn đã mua hoặc nhận cũng như dữ liệu thanh toán và các thông tin khác được cung cấp liên quan đến giao dịch;
 • Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin cá nhân về bạn từ người sử dụng lao động của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ hoặc từ các nguồn có sẵn công khai và thương mại (khi được Luật áp dụng cho phép), mà chúng tôi có thể kết hợp với các thông tin khác chúng tôi nhận được từ bạn hoặc về bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được cho các mục đích sau đây:

 • Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn (hoặc người sử dụng lao động của bạn) yêu cầu và đăng ký hoặc xác thực bạn hoặc thiết bị của bạn;
 • Để phản hồi câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin của bạn;
 • Đề xuất các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn và được tùy chỉnh hơn, lấy ý kiến của bạn và ghi nhận lịch sử mua hàng và hồ sơ dịch vụ của công ty bạn và thông tin liên quan khác;
 • Khi được sự đồng ý của bạn nếu cần thiết theo Luật áp dụng, thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (bao gồm yêu cầu ý kiến của bạn về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và tiến hành khảo sát khách hàng).
 • Để hiểu cách các công ty sử dụng các Dịch vụ Kinh doanh để chúng tôi có thể cải thiện chúng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Để cung cấp các dịch vụ bảo trì và duy trì mức độ an ninh đủ đối với các Dịch vụ Kinh doanh;
 • Để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của Samsung hoặc bất kỳ đối tác kinh doanh, nhân viên hoặc khách hàng của chúng tôi, ví dụ như trong các vụ kiện pháp lý, điều tra nội bộ và điều tra của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Các mục đích khác khi có sự đồng ý của bạn hoặc như đã mô tả tại thời điểm thu thập thông tin của bạn.

Thông qua Dịch vụ Kinh doanh, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn trên các trang web và thiết bị được kết nối trong thời gian dài và trên các trang web của bên thứ ba, thiết bị, ứng dụng và các tính năng và dịch vụ trực tuyến khác. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba trên Dịch vụ Kinh doanh, như các dịch vụ của Google Analytics. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý các dịch vụ phân tích này giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Dịch vụ Kinh doanh của bạn và cải thiện Dịch vụ Kinh doanh. Thông tin chúng tôi thu thập có thể được tiết lộ hoặc thu thập trực tiếp bởi các nhà cung cấp dịch vụ này và các bên thứ ba liên quan khác sử dụng thông tin đó, ví dụ như đánh giá việc sử dụng Dịch vụ Kinh doanh, hỗ trợ quản lý Dịch vụ Kinh doanh và chẩn đoán vấn đề kỹ thuật. Để biết thêm thông tin về Google Analytics, vui lòng truy cập http://www.google.com/analytics/learn/privacy.htmlhttps://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn trong nội bộ doanh nghiệp của chúng tôi và các tổ chức sau đây, nhưng chỉ cho các mục đích được nêu trên:

 • Các công ty liên kết của Samsung;
 • Các bên thứ ba khi cần thiết để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu. Ví dụ, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu thanh toán của bạn cho các tổ chức tài chính khi cần thiết để xử lý các giao dịch mà bạn đã yêu cầu;
 • Các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi với quá trình thanh toán;
 • Những bên thứ ba khác: (i) để tuân thủ pháp luật hoặc đáp ứng yêu cầu pháp lý bắt buộc (như lệnh tìm kiếm hoặc lệnh tòa án khác); (ii) để xác minh hoặc thực thi việc tuân thủ các chính sách quản lý Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi; (iii) để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của Samsung, hoặc bất kỳ đối tác kinh doanh, khách hàng hoặc công ty liên kết nào khác của chúng tôi; (iv) là một phần của một thương vụ sáp nhập hoặc chuyển nhượng hoặc trong trường hợp phá sản;
 • Với các bên thứ ba khác khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu chia sẻ đó.

Các bài đăng mà bạn đăng tải lên các khu vực công khai trên một trang web, ứng dụng di động hoặc các dịch vụ trực tuyến khác, chẳng hạn như bảng tin có thể được những người dùng khác của Dịch vụ Kinh doanh xem được. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về cách mà những người dùng khác của Dịch vụ Kinh doanh có thể sử dụng thông tin này. Ví dụ, thông tin cá nhân mà bạn đăng tải trong các khu vực công khai có thể bị thu thập và sử dụng bởi người khác để gửi cho bạn những tin nhắn không mong muốn hoặc cho mục đích khác.

Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra đối với dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

Các hậu quả và thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra đối với dữ liệu cá nhân của bạn có thể bao gồm:

 • Lộ thông tin cá nhân : Khi dữ liệu cá nhân bị tiết lộ một cách trái phép, chủ thể dữ liệu có thể chịu rủi ro liên quan đến mất mát tài sản và các thiệt hại khác.
 • Dữ liệu cá nhân bị đánh cắp: Khi dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, các tội phạm có thể sử dụng dữ liệu bị đánh cắp để lừa đảo hoặc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.
 • Mất dữ liệu: Nếu dữ liệu cá nhân bị mất do sự cố hệ thống, chủ thể dữ liệu có thể bị mất thông tin quan trọng và gặp khó khăn trong việc phục hồi dữ liệu.
 • Thất thoát dữ liệu: Nếu dữ liệu cá nhân bị thất thoát, chủ thể dữ liệu có thể không thể truy cập thông tin của mình, dẫn đến khó khăn trong việc hoàn thành các công việc quan trọng hoặc gây ra các rủi ro khác.

Vì vậy, chúng tôi coi việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là rất quan trọng để tránh các hậu quả và thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra.

Chúng tôi làm gì để giữ thông tin của bạn an toàn?

Chúng tôi đã thiết lập các biện pháp vật lý và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập liên quan đến các Dịch vụ Kinh doanh. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi đã thực hiện các bước đáng tin cậy để bảo vệ thông tin của bạn, không có trang web, truyền tải Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối.

Chúng tôi chuyển thông tin của bạn đến đâu?

Việc sử dụng hoặc tham gia Dịch vụ Kinh doanh có thể liên quan đến việc chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn ngoài quốc gia cư trú của bạn, phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư này và Luật áp dụng. Xin lưu ý rằng các luật về bảo vệ dữ liệu và luật khác của các quốc gia mà thông tin của bạn có thể được chuyển đến có thể không bao quát như các quy định pháp luật tại quốc gia của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, tuân thủ Luật áp dụng, để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ.

Quyền và nghĩa vụ của bạn là gì?

Theo quy định của Luật áp dụng và luật pháp của một số khu vực lãnh thổ, bạn có thể có quyền yêu cầu chi tiết về thông tin chúng tôi thu thập về bạn, xóa thông tin đã thu thập về bạn và sửa lại các thông tin chưa chính xác. Chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu mà được lặp lại một cách không hợp lý, yêu cầu nỗ lực kỹ thuật không cân đối, đe dọa đến quyền riêng tư của người khác, không thực tế hoặc yêu cầu truy cập không được yêu cầu bởi Luật áp dụng.

Nếu bạn yêu cầu xóa thông tin cá nhân, bạn chấp nhận rằng có thể không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Kinh doanh và thông tin cá nhân còn sót lại có thể tiếp tục nằm trong các hồ sơ và lưu trữ của Samsung trong một thời gian, nhưng Samsung sẽ không sử dụng thông tin đó cho mục đích thương mại. Bạn hiểu rằng, bất chấp yêu cầu xóa của bạn, Samsung có quyền giữ lại thông tin cá nhân của bạn hoặc một phần liên quan của nó, nếu Samsung đã tạm ngừng, giới hạn hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web do vi phạm Điều khoản Sử dụng của Samsung, khi cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Samsung hoặc bất kỳ đối tác kinh doanh, nhân viên hoặc khách hàng nào của chúng tôi.

Bên cạnh đó, bạn có nghĩa vụ cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình một cách chíng xác, đầy đủ và tuân thủ các nghĩa vụ khác của chủ thể dữ liệu theo quy định của Luật áp dụng. Bạn xác nhận và đồng ý rằng việc bạn cung cấp dữ liệu cá nhân không chính xác có thể dẫn đến việc bạn bị từ chối truy cập vào các dịch vụ hoặc bị khóa tài khoản của bạn trên các nền tảng của chúng tôi.

Để cập nhật sở thích của bạn, giới hạn thông tin liên lạc mà bạn nhận được từ chúng tôi, hoặc gửi yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được chỉ định ở phần Liên hệ bên dưới.

Dịch vụ Kinh doanh có thể cung cấp các lựa chọn liên quan đến việc thu thập, xóa và chia sẻ một số thông tin và thông tin liên lạc về sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi. Bạn có thể truy cập vào cài đặt để tìm hiểu về các lựa chọn có thể có cho bạn khi sử dụng Dịch vụ Kinh doanh.

Dữ liệu cá nhân của trẻ em được xử lý như thế nào?

Theo quy định của Luật áp dụng, trẻ em là người chưa đủ 16 tuổi. Vì vậy, bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 16 tuổi và đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho Samsung theo các nội dung đề cập tại Chính sách Quyền riêng tư này theo quy định của Luật áp dụng. Nếu người dùng từ đủ 7 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi, việc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ cần có sự đồng ý của bản thân người dùng và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dùng theo quy định của Luật áp dụng. Nếu người dùng dưới 7 tuổi, việc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dùng theo quy định của Luật áp dụng.

Chúng tôi bắt đầu và kết thúc việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vào thời điểm nào?

Chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn kể từ thời điểm bạn đồng ý cung cấp hoặc cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định tại Chính sách Quyền riêng tư này. Khi mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được mô tả tại Chính sách Quyền riêng tư này đã được đáp ứng hoặc không còn cần thiết hoặc theo yêu cầu của Luật áp dụng, chúng tôi sẽ kết thúc việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa dữ liệu cá nhân của bạn sao cho không thể truy cập.

Liên kết và Sản phẩm của bên thứ ba trên Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc riêng tư của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác. Bạn nên thận trọng và xem xét các tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

Cookies, Beacons và Công nghệ tương tự

Chúng tôi, cùng với một số bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc các chức năng khác trên Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi, có thể sử dụng cookies, beacons và các công nghệ khác trong một số khu vực trên Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi.

Cookies

Cookies là các tệp tin nhỏ lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn. Chúng cho phép đơn vị đặt cookie trên thiết bị của bạn nhận ra bạn trên các trang web, dịch vụ, thiết bị và/hoặc phiên duyệt khác nhau. Cookies phục vụ nhiều mục đích hữu ích. Ví dụ:

 • Cookies có thể ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn để bạn không cần phải nhập thông tin đăng nhập mỗi khi đăng nhập vào một dịch vụ.
 • Cookies giúp chúng tôi và bên thứ ba hiểu được những phần của Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi được yêu thích nhất vì chúng giúp chúng tôi xem khách truy cập truy cập các trang và tính năng nào và dành bao nhiêu thời gian trên các trang đó. Bằng cách nghiên cứu loại thông tin này, chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ Kinh doanh và cung cấp cho bạn một trải nghiệm tốt hơn.
 • Cookies giúp chúng tôi và bên thứ ba hiểu được quảng cáo nào mà bạn đã xem để bạn không nhận được quảng cáo giống nhau mỗi khi truy cập Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi.
 • Cookies giúp chúng tôi và bên thứ ba cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo liên quan bằng cách thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi và các trang web và ứng dụng khác.

Khi bạn sử dụng trình duyệt web để truy cập vào Dịch vụ Kinh doanh, bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi một cookie được gửi. Mỗi trình duyệt là khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra menu "Trợ giúp" của trình duyệt để tìm hiểu cách thay đổi các ưu tiên cookie của bạn. Hệ điều hành của thiết bị của bạn có thể chứa các điều khiển bổ sung cho cookie.

Tuy nhiên, lưu ý rằng một số Dịch vụ Kinh doanh có thể được thiết kế để hoạt động bằng cách sử dụng cookie và việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng những Dịch vụ Kinh doanh đó hoặc một số phần của chúng.

Các Lưu trữ địa phương khác

Chúng tôi, cùng với một số bên thứ ba nhất định, có thể sử dụng các công nghệ lưu trữ địa phương khác như Đối tượng Lưu trữ Chia sẻ Địa phương (còn được gọi là "cookie Flash") và lưu trữ địa phương HTML5, liên quan đến các Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi. Các công nghệ này tương tự như các cookie được đề cập ở trên trong việc chúng được lưu trữ trên thiết bị của bạn và có thể được sử dụng để lưu trữ một số thông tin về hoạt động và sở thích của bạn. Tuy nhiên, các công nghệ này có thể sử dụng các phần khác nhau của thiết bị của bạn so với các cookie tiêu chuẩn, vì vậy bạn có thể không thể kiểm soát chúng bằng các công cụ và cài đặt trình duyệt tiêu chuẩn. Để biết thông tin về việc tắt hoặc xóa thông tin chứa trong cookie Flash, vui lòng nhấp vào đây.

Beacons

Chúng tôi, cùng với một số bên thứ ba nhất định, cũng có thể sử dụng các công nghệ gọi là "beacons" (hoặc "pixels") để truyền thông tin từ thiết bị của bạn đến máy chủ. Beacons có thể được nhúng trong nội dung trực tuyến, video và email và cho phép máy chủ đọc một số loại thông tin từ thiết bị của bạn, biết khi nào bạn đã xem nội dung cụ thể hoặc một tin nhắn email cụ thể, xác định thời gian và ngày mà bạn đã xem beacon và địa chỉ IP của thiết bị của bạn. Chúng tôi và một số bên thứ ba sử dụng beacons cho nhiều mục đích, bao gồm phân tích việc sử dụng Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi và (kết hợp với cookies) cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp hơn với bạn.

Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi, bạn đồng ý với việc lưu trữ cookies, các công nghệ lưu trữ địa phương khác, beacons và thông tin khác trên thiết bị của bạn. Bạn cũng đồng ý cho phép chúng tôi và các bên thứ ba được đề cập ở trên truy cập vào các cookies, công nghệ lưu trữ địa phương, beacons và thông tin này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: dataprivacy@samsungknox.com.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật sở thích của mình, thực hiện quyền của mình, gửi yêu cầu hoặc đặt câu hỏi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn tại địa chỉ:

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Cộng hòa Hàn Quốc

Back to top